Home

Kwaliteitsbewaking

WFTNIVO is gecertificeerd onder de norm ISO 9001:2015 (de internationale norm voor kwaliteitsmanagmentsystemen) en onder de norm ISO27001:2013 (de internationale norm voor informatiebeveiliging). Dit houdt in dat al onze processen van uitstekende kwaliteit zijn. 

Een belangrijke maatstaf voor WFTNIVO is klanttevredenheid. Zo is er een klachtenprocedure en zijn er tijdens de examens onafhankelijke personen aanwezig die beoordelen of het examen goed verloopt. Dit gehele proces ligt vast in het kwaliteitshandboek van Examenadviesburo en is gecertificeerd onder de norm ISO 9001:2015. De klanten (examenkandidaten) en opdrachtgevers (branche en certificerende instelling) staan centraal in ons kwaliteits- en informatiebeveiligingsbeleid en alle overige activiteiten. WFTNIVO stelt zich ten doel om de kwaliteit van het product en de ondernemingprestaties continu te verbeteren. Het gaat daarbij om het verbeteren van de deelprocessen, de dienstverlening en de prijs-kwaliteitverhouding, binnen de economische doelstellingen.

Toezicht

WFTNIVO neemt de examens af volgens de regels en richtlijnen zoals die door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) zijn vastgesteld. Het CDFD beslist namens de minister van Financiën over het verlenen, onthouden en intrekken van de erkenning van exameninstituten. De Stichting Examenkamer heeft de opdracht gekregen van het CDFD om toezicht te houden op de uitvoering van de examens. De Stichting Examenkamer is een onafhankelijke toezichthoudende organisatie voor beroepskwalificerende en functiegerichte examens. Toezicht vindt steekproefsgewijs en onaangekondigd plaats. Op deze manier krijgt de Stichting Examenkamer in beeld of de erkende exameninstelling op een professionele en zorgvuldige wijze de examinering uitvoert, in overeenstemming met de Algemene Beginselen van Behoorlijk Examineren en de bepalingen opgenomen in de examenreglementen.

De Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE)

WFTNIVO-werknemers zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE). De NVE heeft tot doel de bevordering van de kwaliteit van het examineren in Nederland. Zij doet dit onder meer door:

  • Het bevorderen van kennis en inzicht in de aard, doelstellingen, techniek en praktijk van het examineren.
  • Het verhogen van de bekwaamheid en deskundigheid van allen die betrokken zijn bij de praktijk van het examineren.
  • De ontwikkeling van normen en gedragscodes voor het examineren.
  • Het creëren van platforms en andere vormen van overleg voor allen die in de examenpraktijk werkzaam zijn.